ÁRUK ADÁSVÉTELÉRE VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az IVANKA Factory Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 47. C. épület, cégjegyzékszám: 01-10-047302, nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 23796564-2-42 – a továbbiakban: IVANKA), mint eladó áru értékesítési tevékenységére vonatkozó általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF) az alábbiak szerint határozza meg a megrendelői számára.

Jelen ÁSZF rendelkezései az IVANKA által kínált és eladni vállalt Áruk valamennyi megrendelőjére irányadóak, feltéve, hogy a szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

Jelen ÁSZF rendelkezéseivel összefüggésben Megrendelőnek minősül bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére az IVANKA Árut ad el.

Megrendelés folyamata: Megrendelő megküldi IVANKA részére az Áru iránti igényét. IVANKA előzetes árajánlatot küld, melyre vonatkozóan Megrendelő további észrevételeket tehet, igényeket jelenthet be. Amikor a specifikáció mindenben megfelel mindkét fél igényeinek, IVANKA végleges, megkülönböztetésre alkalmas szám (a továbbiakban: Ajánlatszám) feltüntetésével ellátott árajánlatot (a továbbiakban Árajánlat) küld az ÁSZF szövegének elektronikus elérhetőségét feltüntetve. A Megrendelő ezt az Árajánlatot fogadja el a megrendelés megnevezésű dokumentumban (a továbbiakban: Megrendelés). IVANKA ezt követően a Megrendelést külön írásban visszaigazolja (a továbbiakban: Visszaigazolás).

 1. ÁSZF tárgya
  1. Jelen ÁSZF alapján IVANKA a Megrendelő részére az Árajánlatot mindenben elfogadó írásbeli Megrendelésben meghatározott termék (továbbiakban: Áru, illetve Áruk) Árajánlatban meghatározott minőségi, mennyiségi paraméterekkel, valamint átadási határidőkkel történő átadására, a Megrendelő pedig az Áru átvételére és díj fizetésére köteles. A Megrendelés kötelező tartalmi eleme az Árajánlat Ajánlatszáma, tartalma pedig nem térhet el az Árajánlat tartalmától.
  2. Jelen ÁSZF I.1. pontjában meghatározott tevékenység az Árajánlatban részletezett jellemzőkkel, árral, mennyiséggel rendelkező Áru gyártását és átadását foglalja magában.
  3. A felek között csak akkor jön létre szerződés és így a Megrendelés csak abban az esetben teljesíthető, amennyiben a Megrendelő lehetőséget kapott a jelen ÁSZF tartalmának előzetes megismerésére és azt követően az ÁSZF rendelkezéseit kifejezetten, a Megrendelés aláírásával írásban elfogadta. IVANKA ennek érdekében az ÁSZF szövegét az Árajánlatban feltüntetett linken elérhetővé teszi, melyre kattintással az megnyitható.
  4. Felek közötti szerződésnek minősül: jelen, Megrendelő által megismert és elfogadott ÁSZF, és az Árajánlattal mindenben megegyező Megrendelés együttesen. Érvényességének feltétele a Visszaigazolás Megrendelő részére történő megküldése.
  5. A Megrendelés és az ÁSZF valamely rendelkezésének ellentmondása esetén a felek jogviszonyában a Megrendelés rendelkezései lesznek irányadóak.
  6. IVANKA továbbá kijelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:78.§ (2) bekezdése alapján az ÁSZF nem tartalmaz olyan feltételeket, amelyek lényegesen eltérnek a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, vagy amelyek eltérnek a felek közötti korábbi szerződésben alkalmazott valamely feltételtől.
 2. Megrendelések leadása, elfogadása, ajánlati kötöttség
  1. A Megrendelő árajánlatot kérhet az IVANKA-tól az Árukra vonatkozóan. A Megrendelőtől érkezett árajánlat kérés alapján az IVANKA írásban Árajánlatot juttat el a Megrendelőhöz. Az Árajánlat hivatkozhat olyan dokumentumokra, melyek az Áru specifikációit tartalmazzák, ebben az esetben ezen dokumentumok az Árajánlat és így a szerződés részét képezik. Az Árajánlat többek között, de nem kizárólag az alábbi tételeket tartalmazhatja:
   1. az Áruk megnevezését és leírását, beleértve az esetlegesen IVANKA által nyújtandó szolgáltatások meghatározását és specifikációját;
   2. az Áruk vételárát és az IVANKA által felszámított díjakat;
   3. az ajánlati kötöttség időtartamát, illetve
   4. az IVANKA által feltüntetett egyéb lényeges feltételeket (pl. átadási-, részátadási ütemterv, teljesítési határidők, fizetési ütemterv).
  2. A Megrendelő a részére megküldött Árajánlatot írásbeli Megrendeléssel, azt cégszerűen (természetes személy esetében személyesen) aláírva jogosult elfogadni, az Árajánlatban IVANKA által meghatározott ajánlati kötöttség lejártáig. Amennyiben Megrendelő az ajánlati kötöttség lejártát követően juttatja el a Megrendelést IVANKA-nak, akkor IVANKA mentesül az ajánlati kötöttsége alól, és a felek között a szerződés nem jön létre, kivéve, ha IVANKA késedelem nélkül, a Visszaigazolásban arról tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Megrendelést a késedelem ellenére elfogadja.
  3. IVANKA ajánlati kötöttségének időtartamát az adott Árajánlat tartalmazza. Amennyiben az Árajánlat nem rendelkezik az ajánlati kötöttség időtartamáról, akkor úgy kell tekinteni, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az Árajánlat kézhezvételét követő harminc (30) naptári nap. Az ajánlati kötöttség kizárólag abban az esetben vezet a szerződés létrejöttéhez, amennyiben a Visszaigazolás a Megrendelő részére megküldésre kerül.
  4. Megrendelő és IVANKA között kizárólag abban az esetben jön létre – egyéb feltételek megvalósulása mellett is - szerződés, amennyiben Megrendelő a fentiekben meghatározott ajánlati kötöttség lejártát megelőzően juttatja el IVANKA-hoz a Megrendelését, illetve, ha a Megrendelést IVANKA az ajánlati kötöttség lejártát követően kapja kézhez, de a Visszaigazolásban nyilatkozik annak elfogadásáról. Ha a Megrendelő az Árajánlat tartalma szerint rendeli meg az Árukat az IVANKA-tól, akkor az ÁSZF Megrendelő általi egyidejű, Megrendelés aláírásával teljesített írásbeli elfogadásával, az írásbeli Megrendelés IVANKA által történő kézhezvételével, majd a Visszaigazolás megküldésével a felek között létrejön a szerződés. A szerződés hatályba lépésének feltétele, a vételár legalább 50 %-ának IVANKA részére az általa a díjbekérőben megjelölt határidőben történő átutalása.
  5. Amennyiben a Megrendelő nem az Árajánlatban meghatározott tartalommal küldi meg a Megrendelést, erre külön köteles felhívni IVANKA figyelmét. Ilyen esetben a szerződés a felek között nem jön létre, ehelyett ezen értesítés új ajánlatkérésnek minősül, mely esetben IVANKA az értesítés alapján új Árajánlatot készít, amelyet eljuttat a Megrendelő részére. A Megrendelő az új Árajánlat kézhezvételét követően az Árukat az ÁSZF fentiekben meghatározott II.2.-II.4. pontokban ismertetett rendelkezései szerint jogosult megrendelni.
  6. Mintadarab Megrendelő általi elemzés céljából a Megrendelő részére történő átadása nem eredményez ún. minta szerinti vételt. Tilos a minta eladása, céltól eltérő használata, illetve telepítése.
  7. IVANKA nem vállal garanciát, hogy az Áruk pontosan megfelelnek a vizsgálatra átadott mintadarabnak.
  8. IVANKA nem vállal kötelezettséget arra, hogy termékeit raktáron tartsa, ezzel összefüggésben – egyéb feltételek mellett - csak azon megrendelésnek tesz eleget, melynek vételára eléri a nettó 5000 EUR-t.
 3. Átadás-Átvétel
  1. IVANKA a Megrendelésben meghatározott Árukat IVANKA telephelyén köteles átadni Megrendelőnek jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint. Jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyokban az Áru átadására a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) által  kiadott INCOTERMS 2010  szerinti EXW Ex Works paritást a jelen ÁSZF-ben foglalt kiegészítésekkel, illetve eltérésekkel kell alkalmazni.
  2. IVANKA jelen ÁSZF és a Megrendelés tárgyát képező Árut a Megrendelésben meghatározottak, teljesítmény nyilatkozat szerint, I osztályú minőségben, a vonatkozó jogszabályok előírásai, jelen ÁSZF feltételei szerint, hibátlanul köteles átadni.
  3. IVANKA az Árut a Megrendelés szerinti mennyiségben és minőségben adja át, a Megrendelő pedig személyesen vagy megbízottja útján az Áruk listáját tartalmazó dokumentum (csomagolási lista, fuvarlevél, szállítólevél, stb.) aláírásával veszi át. Ez az átvétel mennyiségi és az észlelhető hibák tekintetében minőségi átvételnek minősül. A minőség megvizsgálásának helye IVANKA telephelye. A Megrendelő az észlelt minőségi hibát köteles  IVANKA-val haladéktalanul közölni és egyben szavatossági igényét megjelölni. Amennyiben az észlelhető hibát Megrendelő IVANKA telephelyen történő vizsgálat esetén haladéktalanul nem közli IVANKA-val, úgy ezen hiba tekintetében szavatossági jogait elveszti.
  4.  IVANKA a megvizsgálásra vonatkozó dokumentumban feltüntetett feljegyzések alapján 8 naptári napon belül írásban nyilatkozik az esetleges hibák és a hiányosságok elismeréséről, azok elhárításának módjára, pontos határidejére vonatkozóan.
  5. Megrendelő az Áru IVANKA általi készrejelentését követő - ha felek ettől eltérően nem állapodnak meg - 1 héten belüli, Megrendelő igényei figyelembevételével IVANKA által meghatározott időpontban köteles az Árut átvenni és elszállítani. Megrendelő köteles Áru átadására előzetesen megjelölt időben az átvételre írásban erre felhatalmazott megbízott jelenlétét biztosítani. Ha az Árut a Megrendelő a közösen megjelölt időpontban nem szállította el, IVANKA jogosult az Árut Megrendelői költségen és kockázatra megküldeni, vagy a Megrendelő költségén és kockázatára tárolhatja, raktározhatja azokat.
  6. IVANKA az Áru természetétől függően a következő dokumentumokat adja át az átadás alkalmával a Megrendelőnek: Teljesítmény-nyilatkozat, Szállítási Utasítás, Tárolási és Kezelési Útmutató, Karbantartási Útmutató, Alkalmazástechnikai Útmutató.
 4. Tulajdonjog fenntartása
  1. IVANKA kijelenti és szavatol azért, hogy az Áru tulajdonjogával rendelkezik, és a tulajdonjogot korlátozás nélkül ruházza át a Megrendelőre.
  2. IVANKA a tulajdonjogát azonban mindaddig fenntartja az Áruk tekintetében (a továbbiakban: Tulajdonjog Fenntartással Érintett Áruk), ameddig a vonatkozó Megrendelésből és a jelen ÁSZF-ből származó valamennyi igénye kielégítésre nem került. Ilyen igény lehet többek között, de nem kizárólag a vételár (vagy annak egy része), a késedelmi kamat, a kötbér, a kártérítés megfizetése iránti igény.
  3. A tulajdonjog fenntartása alatt a Megrendelő a Tulajdonjog Fenntartással Érintett Árukat nem adhatja át másnak semmilyen jogcímen, nem zálogosíthatja el, illetve más módon biztosítékul nem kötheti le, nem terhelheti meg és nem építheti be.
  4. A Megrendelő köteles haladéktalanul tájékoztatni az IVANKA-t, ha a Tulajdonjog Fenntartással Érintett Árut lefoglalják, vagy harmadik személy részéről bármely hasonló beavatkozás történik.
  5. Amennyiben a Megrendelő a Tulajdonjog Fenntartással Érintett Áruk tekintetében fentiekben leírt kötelezettségét megszegi, fizetési kötelezettségének időben nem tesz eleget, vagy valamely egyéb szerződéses kötelezettségét megszegi, az IVANKA jogosult lesz a szerződéstől elállni, vagy azt rendkívüli felmondással felmondani, és a Tulajdonjog Fenntartással Érintett Árukat visszaszállítani, feltéve, hogy a Megrendelő ezen kötelezettségeinek az IVANKA által a szerződésszegés orvoslására meghatározott ésszerű határidőn belül sem tesz eleget. A Megrendelő köteles a Tulajdonjog Fenntartással Érintett Árukat IVANKA igénye esetén visszaadni. Az a tény, hogy az IVANKA a Tulajdonjog Fenntartással Érintett Árukat visszaszállítja és/vagy tulajdonjog fenntartását gyakorolja, azt a tulajdonjogából eredő jogaként is gyakorolhatja, önmagában nem jelenti az érintett szerződéstől való elállást, vagy annak rendkívüli felmondását, hacsak IVANKA ezt kifejezetten írásban ki nem jelenti.
 5. Teljesítés
  1. A határidőkre a Megrendelésben – azonos tartalmuk nyomán az Árajánlatban - foglaltak az irányadóak. A határidő IVANKA általi betartásának feltétele, hogy a Megrendelő a teljesítéshez szükséges minden dokumentumot és az esetleg szükséges jóváhagyásokat időben IVANKA rendelkezésére bocsássa, továbbá a megállapodott fizetési és egyéb kötelezettségeit szerződésszerűen teljesítse. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek időben, a határidők IVANKA-t nem kötik.
  2. Megrendelőnek kizárólag akkor keletkezik IVANKA esetleges felróható késedelmével összefüggő joga, ha a felek által közösen meghatározott átadási határidő elmulasztását követően IVANKA által vállalt póthatáridő is eredménytelenül telik el.
  3. Az átadási határidő - az előbbi feltételt is figyelembe véve - abban az esetben köti IVANKA-t, amennyiben a vételár a meghatározott fizetési határidőn belül megérkezik.
  4. Az átadási határidő, azaz a szerződés, akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az Árut IVANKA Megrendelő részére átadta. A határidő teljesítettnek tekintendő akkor is, ha az Áru határidőn belüli készre jelentése esetén a Megrendelő az átvétellel késedelembe esik, és akkor is, ha a Megrendelő alapos ok nélkül, vagy minőségi hiba megjelölése nélkül tagadta meg az Áruk átvételét.
  5. Ha a Megrendelésben rögzített határidőket a felek vis maior (azaz a felek ellenőrzési körén kívüli elháríthatatlan okból bekövetkező) esemény bekövetkezése miatt nem tudják betartani, akkor a határidők a vis maior esemény által előidézett következmények elhárításának időtartamával meghosszabbodnak. Felek vis maior eseménynek tekintik, amennyiben IVANKA beszállítói, illetőleg partnerei a megrendelés teljesítésével összefüggésben szükséges anyagot, vagy szolgáltatást késedelmesen szállítanak, vagy nem szállítanak IVANKA részére.
  6. Amennyiben a késedelem Megrendelőnek felróható okból következik be, és emiatt az Áruk átadása több mint egy héttel azok készre jelentését követően történik, vagy nem történik meg, úgy IVANKA a Megrendelőnek raktározási díjat számolhat fel minden megkezdett napra, mely az érintett Áruk bruttó vételára 1%-a. IVANKA az ezt meghaladó összegű, igazolhatóan felmerült raktározási költsége megtérítését is kérheti.
  7. A kárveszély a Megrendelőre a teljesítéssel száll át.
  8. IVANKA előteljesítésre jogosult.
 6. Hibás teljesítés, jótállás

  IVANKA az Áruk minőségi hibáiért (a továbbiakban: Hiba) az alábbiak szerinti felelősséggel tartozik:

  1. IVANKA saját választása szerint köteles ingyenesen megjavítani vagy kicserélni a hibás Árukat, illetve újból teljesíteni a hibás szolgáltatást feltéve, hogy a Hiba a kárveszélyviselés átszállásakor már létezett.
  2. A kijavításra illetve kicserélésre irányuló követelések, valamint a Ptk-ban meghatározott egyéb kellékszavatossági igények az IVANKA teljesítésétől számított egy éven belül érvényesíthetők. Nem alkalmazható ez a szabály, ha valamely jogszabály hosszabb kötelező alkalmassági időtartamot ír elő valamely Áru vonatkozásában. Nem számít bele az igényérvényesítési határidőbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Megrendelő nem tudja az Árut rendeltetésszerűen használni. Az Árunak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény érvényesítési határideje újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új Hiba keletkezik.
  3. A szavatossági jogok érvényesítése keretében Megrendelő által történő esetleges kijavítás vagy mással történő kijavíttatás a következő együttes feltételekkel lehetséges:
   • IVANKA ehhez írásban hozzájárul,
   • IVANKA által megadott iránymutatások szerint, bizonyíthatóan és dokumentáltan az általa meghatározott javítási útmutató előírásai betartásával, anyagokkal, eszközökkel történik.
  4. Megrendelő köteles a Hibáról haladéktalanul írásban jelentést tenni IVANKA részére.
  5. IVANKA köteles a hibás Árukat ésszerű időn belül kijavítani vagy kicserélni.
  6. A Megrendelő nem támaszthat igényt a Hibára hivatkozva
   • a megállapodott minőségtől való jelentéktelen eltérés esetén;
   • a természetes elhasználódásból eredő minőségromlás miatt;
   • nem rendeltetésszerű használat esetén;
   • olyan károsodás esetén, amely a kárveszély viselés átszállását követően szándékos vagy gondatlan nem megfelelő kezelésből, túlzott terhelésből, nem megfelelő eszköz használatából származik;
   • a Megrendelő, illetve harmadik felek által végrehajtott nem megfelelő módosítások vagy javítások és azok következményei tekintetében. Ilyenek különösen, de nem kizárólag: a felület helytelen megváltoztatása tömítőanyagokkal, habarccsal, egyéb anyagokkal történő beavatkozás.
  7. IVANKA felelősséggel tartozik a Megrendelőnek az IVANKA késedelmes vagy hibás teljesítése miatt a Megrendelőnek okozott kárért. Minden esetben kizárt az IVANKA felelőssége az esetleges szerződésszegéssel összefüggésbe hozható közvetett károkért, az elmaradt haszonért, a következménykárokért, beleértve szállítási-, fuvarozási költséget, ügyintézéssel együtt járó munkakiesés költségét, a termeléskiesést, adatvesztést, nyereségvesztést, Megrendelő felé bárki által támasztott követelést is. IVANKA felelőssége az egyes Megrendelésekkel érintett valamennyi káresemény vonatkozásában a károkozással érintett Megrendelés vételárának összegére korlátozódik. A kártérítés mértékének korlátozása nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásra.
  8. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Áru szokásos tulajdonságai közé tartoznak, és nem minősülnek hibának a következők:

   A beton mint anyag természetére való tekintettel, az elemek színében való természetes színárnyalati eltérések, rajzolatok, árnyékok, folyások, felületi szemcsésség, a szín tónusossága, felületi hajszálrepedezettség, erezettség, és felületi textúra, az anyaggal járó jellemzők, mely annak karakterisztikájából fakad, így nem tekinthető hibának.

   Olyan jelenségek, mint a szín- és felületi inhomogenitás az IVANKA panelek jellegzetessége, mely az anyag természetességéből adódik, így ezek nem tekinthetőek az Áru hibájának.

   Az alapanyagok és segédanyagok, mint például a cement, homok, pigmentek természetes színeltérései befolyásolhatják a panelek felületének árnyalatait egy panelen belül, két panel között, vagy különböző gyártásban készült panelek között, így ezek nem tekinthetőek az Áru hibájának.

   Az Árura vonatkozó dokumentumokon részletezett felületi megjelenés az egyes elemek látható felületére vonatkozik. 

   A kis méretű IVANKA minta lapokon nem minden esetben megfigyelhető a fent részletezett összes jellemző, mely a teljes méretű panelek egyedi karakterét adja. A kis méretű mindarabok önmagukban nem alkalmasak arra, hogy a nagy mennyiségben és felületben (nagy léptékben) megjelenő jellemzőket reprezentálják.

   Kisebb légbuborék zárványok, kagylósodások, felületi hajszálrepedések, vagy bizonyos mértékű felületi sókivirágzás – követve a megfelelő útmutatókat – szintén nem tekinthetőek termékhibának. A felületen esetlegesen megjelenő hajszálrepedések nem befolyásolják az anyag műszaki tulajdonságait, valamint nem befolyásolja az anyag tartósságát és szilárdságát, funkcionalitását és integritását.

   Betontermékeken megfigyelhető hajszálrepedések az anyagban kialakuló belső feszültség különbségekből is adódhatnak, mely a panelek nem szakszerű kezelése során alakulhat ki. Az IVANKA nem garantálja, hogy a paneleken nem jelenik meg hajszálrepedés. Szállítás után a paneleken megjelenő hajszálrepedés nem képezheti garanciális reklamáció tárgyát.

  9. IVANKA nem vállal szavatosságot az Áru olyan tulajdonságának teljesítésére, melyet a Megrendelés, termékadatlap/más leírás/termékdokumentum nem jelölt meg, vagy bármilyen különleges körülmények között történő felhasználásra való megfelelőségért.
  10. A Megrendelőnek kell meggyőződnie arról, hogy az Áruk alkalmasak minden olyan célra, amelyre az Árukat szánja.
  11. IVANKA szavatossági felelőssége a Megrendelő felé áll fenn, Megrendelő ezen jogait nem engedményezheti, nem ruházhatja át másra.
  12. IVANKA szavatossági kötelezettségei abban az esetben állnak fenn, amennyiben Megrendelő betartotta az Árura vonatkozó Szállítási Utasításban, Tárolási és Kezelési Útmutatóban, valamint a Karbantartási Útmutatóban, illetőleg Alkalmazástechnikai Útmutatóban foglaltakat.
  13. Megrendelő az Árukat jelen ÁSZF-ben foglalt határidőben, de a telepítés, beépítés, illetve a rendeltetési helyre történő elhelyezés (együtt a jelen ÁSZF alkalmazása során: telepítés) előtt alaposan, minden a szavatossági felelősséget érintő tulajdonságát illetően köteles megvizsgálni, és minden hibáról IVANKA-t írásban értesíteni kell. Ennek elmulasztása a szavatossági jogok elvesztéséhez vezet.
  14. A telepítés megkezdése a vizsgálatok megtörténtét, az Áru megfelelő minőségűnek történő elismerését, Megrendelő szavatossági jogainak megszűnését jelenti.
  15. Nem keletkezik IVANKA-nak szavatossági kötelezettsége, az Áru helytelen telepítése miatt.
  16. A jelen ÁSZF-re vonatkozó közlések írásban érvényesek. A szavatossági igénybejelentéseket a következő tartalommal kell megtenni:
   1. Megrendelő neve, címe, telefonszáma és telepítési címe;
   2. az Áru leírása, a vételár, az átvétel időpontja és helye, valamint a számlák másolata; és
   3. a hiba leírása (fotók szükségesek).
  17. Szavatossági szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, lépjen kapcsolatba a IVANKA-val az info@ivankaconcrete.com címen.
 7. Titoktartás
  1. A Megrendelőt teljes körű titoktartás terheli az IVANKA szellemi alkotásai, szerzői jogi védelem alá eső művei vonatkozásában, mely magában foglalja az IVANKA által készített és Megrendelő rendelkezésére bocsátott árajánlatokat, terveket és egyéb dokumentumokat (a továbbiakban: Dokumentumok) is. Ezen Dokumentumokat a Megrendelő csak az IVANKA előzetes hozzájárulása alapján teheti harmadik személyek számára hozzáférhetővé.  Az IVANKA kérésére a Megrendelő köteles a rendelkezésére bocsátott Dokumentumokat haladéktalanul visszaszolgáltatni vagy bizonyíthatóan, dokumentáltan megsemmisíteni, amennyiben a Megrendelő az IVANKA árajánlatát egy adott Megrendelés tekintetében nem fogadja el. A fenti rendelkezések a Megrendelő Dokumentumaira is megfelelően irányadóak. Ezen Megrendelői Dokumentumok IVANKA teljesítésében közreműködő harmadik személyek számára hozzáférhetővé tehetők.
  2. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Árajánlatok, Megrendelések és a jelen ÁSZF tényét, tartalmát, feltételeit, valamint a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák harmadik személy tudomására. 
  3. Fentieket nem korlátozva üzleti titoknak minősül a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné.
  4. Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (ezen ÁSZF alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra.
 8. Vételár
  1. A vételár tartalmazza az átadásra kerülő Áruk nettó árát, a csomagolás teljes költségét, esetleg egyéb olyan tételeket, melyeket az Árajánlat meghatároz, továbbá a vonatkozó jogszabályokban meghatározott általános forgalmi adót.
  2. Megrendelő a fizetési kötelezettségeket az IVANKA által meghatározott pénznemben és módon, külön banki költség levonása vagy bármely követelés beszámítása nélkül, a banki költségek általa történő viselése mellett köteles teljesíteni. Amennyiben a Megrendelés kapcsán Megrendelő nem a teljes vételárat fizette meg, úgy a hátralékos vételár megfizetésének határideje, az Áru átadására megjelölt határidő, azaz a megadott átadási határidő leteltéig Megrendelő köteles a teljes vételárat teljesíteni. A vételárba semmiféle igény, követelés beszámítása nem lehetséges.
  3. A Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítési napjának az IVANKA bankszámlájára való beérkezés napját fogadják el a felek.
  4. IVANKA jogosult késedelmes fizetés esetén évi 10 % mértékű késedelmi kamat érvényesítésére.
 9. Szerződés hatálya, megszűnése
  1. Felek megállapodnak abban, hogy minden egyes, Felek által elfogadott Megrendelést úgy kell tekinteni, hogy azzal egy-egy külön szerződés jön létre a felek között, a jelen ÁSZF I.4. pontjában meghatározottak szerint. Ezeknek a szerződéseknek a hatálya a szerződéses kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig terjedő határozott ideig tart.
  2. A szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
  3. Bármelyik fél jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben a másik fél szerződésszegése következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, illetve, ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben már nem lehet visszaállítani, úgy a nem szerződésszegő fél a szerződést felmondhatja. Ennek során a felek a Ptk. elállásra vonatkozó szabályai, különösen annak 6:140. §-a, 6:154.§-a, valamint 6:213.§-a szerint kötelesek eljárni.
  4. A szerződés teljesítésének lehetetlenné válása esetén felek a Ptk. 6:179 – 6:182.§-ai szerint kötelesek eljárni.
  5. A szerződést felek jogosultak írásban, közös megegyezéssel megszüntetni.
  6. A szerződés módosítására csak a felek közös megegyezésével, írásban kerülhet sor.
 10. Záró rendelkezések
  1. Megrendelő a Megrendelés aláírásával azt is kijelenti, hogy a szerződés aláírására, az általa képviselt Megrendelő képviseletére korlátozásmentesen jogosult.
  2. Megrendelő a Megrendelés aláírásával kijelenti, hogy a felek közötti jogügylet kapcsán IVANKA részére rendelkezésre bocsátott – akár személyes jellegű - adatokat tárolhatja, a szerződés érdekében kezelheti.
  3. A jelen ÁSZF vagy Megrendelés egy vagy több rendelkezésének részbeni vagy teljes érvénytelensége esetén az érvénytelenség Ptk-ban meghatározott jogkövetkezményeit az ÁSZF vagy Megrendelés ezen részére kell alkalmazni. Az ÁSZF vagy Megrendelés részbeni érvénytelensége esetén az egész ÁSZF vagy Megrendelés akkor dől meg, ha feltehető, hogy a felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
  4. Felek írásbeli nyilatkozatnak fogadják el az elektronikus levelezés útján küldött közlést is, valamint azt az esetet is, amikor valamely nyilatkozatot tartalmazó okiratot elektronikus levél mellékleteként továbbítják a másik fél részére.
  5. Felek a jogviszonyuk fennállása alatt kötelesek együttműködni, a jelen ÁSZF-fel vagy az egyes Megrendelésekkel kapcsolatban köztük kialakult jogvitákat elsősorban békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy felek a hatályos magyar polgári eljárási szabályokban (a jelen ÁSZF kibocsátásakor a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény) meghatározott hatásköri és illetékességi szabályok szerinti magyar bírósághoz fordulnak.
  6. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezései irányadóak. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben 1980-ban elfogadott egyezmény, a CISG szabályai nem alkalmazandóak.
  7. Amennyiben a jelen ÁSZF többnyelvű verzióban kerül elfogadásra, a többféle verzió közti esetleges eltérés esetén a magyar nyelvű változatot kell irányadónak tekinteni.